روکش شکلات
پودر کاکائو
روغن صاف
معادل کره کاکائو (CBE)
جانشین کره کاکائو (CBS)
روغن کرنل
روغن پالم
شیر فرا دما (UHT MILK)
خامه فرا دما (UHT)
خامه ESL