روغن پالم کرنل

دو نوع روغن پالم وجود دارد:

  1. روغن پالم

  2. روغن پالم کرنل

هر دو روغن از میوه پالم استخراج می گردند. روغن پالم کرنل از کرنل موجود در هسته میوه بدست می آید. این دو نوع روغن ترکیبات اسید چرب متفاوتی دارند. روغن پالم کرنل شامل %85 چربی اشباع و %15 چربی غیر اشباع می باشد. این روغن ها ترکیبات شیمیایی متفاوتی دارند که بر اساس آنها در صنایع مختلف بکار می روند. برخی از ترکیبات مختلف این دو نوع روغن به تفکیک در زیر ارائه شده است:

 

Type of Acid

Palm Oil

Palm Kernel Oil

Linoleic

10%

2%

Oleic

39%

18%

Palmitic

44%

9%

Stearic

5%

3%

Myrustic

0%

14%

Lauric

0%

48%