شرکت پارس کرون با تکیه بر دانش و تجربه مستمر خود، همواره سعی کرده است که جایگاهی مناسب در عرصه های کسب و کار بین المللی به خود اختصاص دهد. رویه این مجموعه همواره ایجاد فضای رقابتی سالم در صنعت بازرگانی لبنی به عنوان یک ضرورت اساسی، تلاش در راستای حفظ منافع مشترک شغلی اصناف و کارخانجات فعال در این حوزه و نیز حمایت از حقوق مشروع و قانونی آنان بوده است.

شرکت پارس کرون در مسیر تحقق این ایدئولوژی، همواره سعی نموده است با ایجاد ارتباطی سازنده و صادقانه با سازمان ها و ارگان های مربوطه و جلب حمایت آنان، زمینه های لازم جهت پیشبرد چشم انداز های آتی را فراهم نماید.

خانواده بزرگ (مجموعه بزرگ) پارس کرون اعتقاد دارد که لازمه تحقق و اجرای اصول زیربنایی در دنیای تجارت وجود دیدگاه ها و برنامه ریزی های بلندمدت می باشد. لذا هیچگاه چارچوب اهداف خود رادر قالب دوره های کوتاه مدت تعریف نکرده است.

این مجموعه بنا به سیاست های کاری در نظر گرفته شده، همواره پرسنل خود را تشویق نموده است تا در راه تامین نیاز های وابستگان به این صنعت و کسب رضایت همه جانبه آنان ، پیشرو و ثابت قدم باشند.